Accomodation rules

Privát na Vršku je rodinné zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku privátu a styk s hosťami zabezpečujeme my, Elenka a Miro Vrbickí. V prípade akýchkoľvek otázok a prianí sa neváhajte na nás obrátiť.

Hosť, ktorý si u nás prenajme izbu sa súčasne zaväzuje dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:

 • Privát na Vršku môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť po príchode predloží ubytovateľovi svoj platný doklad totožnosti.
 • V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 hodiny do 21.00 hodiny a v deň odchodu musí opustiť izbu do 10.00 hodiny, pokiaľ nie je s ubytovateľom dohodnutý inak.
 • Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom umiestneným v každej izbe a v jedálni privátu.
 • Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.
 • Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási.
 • V priváte sa môžu prijímať návštevy iba so súhlasom majiteľa, a to v čase od 8.00 do 21.00 hodiny.
 • Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach privátu hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • Vo všetkých vnútorných priestoroch privátu je prísny zákaz fajčenia.
 • V priváte nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem bežných spotrebičov ako sú holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.
 • Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program, pokiaľ by tým rušil ostatných ubytovaných hostí. V čase od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Hosťovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto (lyže, snowboardy, sánky a pod.)
 • Hosť zodpovedá za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou manipuláciou so zariadením a majetkom privátu v plnom rozsahu.
 • Hosť je povinný pri odchode z izby vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť vchodové dvere.
 • Hosť je povinný udržiavať poriadok v spoločných priestoroch privátu.
 • Na prípravu a konzumáciu jedál je vyhradená kuchynka s jedálňou v suteréne privátu.
 • Majiteľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí.
 • Hosť je povinný separovať odpad (plasty a sklo).
 • Domáce zvieratá nie sú povolené.

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu a prevzal kľúče. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, majitelia privátu majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení.

Príjemný pobyt v Priváte na Vršku a v našom kraji Vám prajú majitelia